Novinky
03.05.2021: Závody na koloběžkách
02.05.2021: Jarní závody
02.05.2021: Den Země
02.05.2021: Den Země
17.04.2021: Žádost o přijetí do MŠ
05.04.2021: Matematický klokan
11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Karneval
Sluníčka ...více zde

11.03.2021: Karneval
11.03.2021: Exkurze Dukovany
  Projekty
  Vyhledávání

Vyhledat článek

Vyhledávání probíhá v rubrice Akce a Foto
  Upoutávky
  Počasí
Dne: 07. 05. 2021
Vážení zákonní zástupci, dle dnešní depeše z MPSV budou od 10.5. v provozu i Mikrojesle.

Dne: 06. 05. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 3. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních od 10.5.2021.
Z něj pro naši školu vyplývá:
- MŠ otevírá všechna oddělení bez povinnosti testování a nošení roušek.
- Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky 2.st. 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně, žáky 1. st. pouze 1x týdně. 
- K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které má škola k dispozici.
- V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
- Je umožňěna osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. i 2. stupně, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. V 19. týdnu (tj. od 10.5.) budou prezenčně vzdělávány třídy I.A, II.A, III.A, IV.B, VII.A, VII.B a VIII.A, ve 20. týdnu (tj. od 17.5.) III.B, IV.A, V.A, V.B, VI.A, VI.B, IX.A. Upravené rozvrhy uvidí žáci ve ŠkoleOnline v sobotu 8.5.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
- v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a zákonné zástupce naleznete testovani.edu.cz .
 
Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Škole byly dodány testy Singclean.

Testování probíhá pro 1. st. v pondělí a pro 2.st. v pondělí a čtvrtek od 7:15 do 7:40.  Testovací místnosti jsou viditelně označenyŽáci si neodkládají věci v šatnách a odchází ihned po příchodu do školy do testovací místnosti. Teprve po provedení testu a jeho negativním výsledku mohou odcházet do šaten a svých kmenových tříd, v případě pozitivního výsledku setrvají v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce.
 
ŠD bude nadále otevřena pro 1., 2. a 3. ročník. Ranní družina se ruší z důvodu zachování homogenity tříd.
 
Závodní stravování: Rodiče žáků ZŠ si obědy přihlašují individuálně. V tomto okamžiku jsou obědy školou odhlášeny. Děti z MŠ mají naopak stravu přihlášenou.
           

 

Dne: 01. 05. 2021
Naše škola zůstává ve stejném provozu jako od 12.4. Jen žáci a děti budou testování pouze 1x týdně a to v pondělí, příp. 1. den v týdnu přítomnosti ve škole.

Dne: 29. 04. 2021
5.5.2021   Návštěva knihovny - Veverky ŠD
2.-16.5.2021   Zápis do MŠ a Mikrojeslí – distančně bez dětí  
12.5.2021   Návštěva knihovny - Sovičky ŠD  
12. a 19.5.2021   Sportovní odpoledne – Veverky ŠD  
25.-26.5.2021   Třídní schůzky - distančně - ZŠ  
26.5.2021   Putování se skřítkem - Sovičky  
26.5.2021   Jarní stezka přírodou – Smajlíci  
24.-28.4.2021   Poznáváme svou obec - dopolední projektové akce  


Dne: 19. 04. 2021

Vážení zákonní zástupci žáků hlásících se na víceletá gymnázia,

žáci V.A a V.B se budou testovat ve škole 3.5.2021 v ranních hodinách v testovací místnosti stejně jako každý jiný testovací den a žáci VII.A a VII.B se mohou chodit do školy testovat taktéž 3.5.2021 od 8:00 do 11:00 a to do ředitelského pavilonu. Po vyhodnocení testu jim bude vydáno příslušné potvrzení pro SŠ.Dne: 19. 04. 2021
Vážení zákonní zástupci, 

žáci IX.A se mohou chodit do školy testovat ve středu 28.4. od 11:30 do 14:00. Testování bude probíhat v ředitelském pavilonu. Po vyhodnocení testu jim bude vydáno příslušné potvrzení pro SŠ.
 

Dne: 17. 04. 2021
Vážení zákonní zástupci,

zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ Horní Moštěnice i Mikrojeslí proběhnou ve školním roce 2020/21 pouze distančně, tj. bez přítomnosti zákonných zástupců i dětí, v termínech od 2. 5. do 16. 5. 2021.
 
Žádost o přijetí i Potvrzení o zdravotní způsobilosti jsou ke stažení na webu školy, popř. k vyzvednutí v kanceláři školy v úředních hodinách, či k vyzvednutí v MŠ po předchozí domluvě.

Žádost o přijetí do MŠ ke stažení ZDE , Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro MŠ ke stažení ZDE

Monitorovací list podpořené osoby do Mikrojeslí ke stažení ZDE , Přihláška do Mikrojeslí ZDE

Žádosti se přijímají následujícími způsoby:

  • osobním podáním v kanceláři školy v úředních hodinách 
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • prostřednictvím datové schránky školy (9f9mdjp) 
Nedoporučuji podání žádosti prostřednictvím e - mailu, poněvadž § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, vyžaduje ověřený elektronický podpis.
 
Připomínám, že nutnou přílohou k žádosti do MŠ je i kopie rodného listu.
 
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na t. č. 739 310 468.
 
Mgr. Libor Kubík
ředitel školy
 

Dne: 08. 04. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a školských zařízení
- od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně,
- k testování budou použity neinvazivní Ag testy, které má škola k dispozici,
- v případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:
- žákům 1. stupně ve škole, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd,
- na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,
- zpěv a sportovní činnosti nejsou povoleny.
 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že
- v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.
 
Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a zákonné zástupce naleznete testovani.edu.cz .
 
Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Škole byly dodány testy Singclean.
 
Prezenční výuka bude organizována takto:
od 12.4.  I.A, II.A, III.A, IV.B a dále každý lichý týden
od 19.4. potom III.B, IV.A, V.A a V.B a dále každý sudý týden
 
Žáci mohou přicházet do školy od 7:15 do 7:40. Jelikož vyhodnocení testu trvá 15 minut, prosíme rodiče, aby využili nabízeného času v plném rozsahu.
 
Aktuální rozvrhy budou vyvěšeny na Škole on – line během víkendu
 
ŠD bude otevřena pro 1., 2. a 3. ročník. Ranní družina se ruší z důvodu testování.
 
Závodní stravování: Rodiče žáků ZŠ si obědy přihlašují individuálně, ideálně přes webové rozhraní.
           
Všem zákonným zástupců se omlouváme za relativně pozdě podanou informaci. Manuál MŠMT byl do DS doručen 7. 4. v čase 20:20…….
 

Dne: 08. 04. 2021
Vážení zákonní zástupci dětí navštěvujících poslední povinný rok předškolní docházky, na základě jednání vlády ČR z 6. 4. 2021 Vám zasílám následující sdělení.
 
Informace k provozu MŠ:
- od 12. 4 2021 je povolena přítomnost dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- provoz je zajištěn v plném rozsahu, včetně stravování v budově MŠ I
- děti budou rozděleny do dvou skupin dle vyvěšeného seznamu
- potřeba roušek pro děti v MŠ - (nutnost dětských roušek při pobytu venku mimo areál školy)
 
Informace k testování:
- přítomnost dítěte v MŠ je podmíněna negativním testem
- testování bude probíhat samoodběrem v pondělí a čtvrtek antigenními testy bezprostředně po příchodu do MŠ
- přítomnost zákonného zástupce vybaveného respirátorem při testování je nanejvýš žádoucí
- testování se netýká dětí s negativním testem, který není starší 48 hodin
- testování se rovněž netýká dětí, které v uplynulých 90 dnech prodělaly onemocnění Covid – 19. Tuto skutečnost je nutno doložit lékařským potvrzením, či laboratorní zprávou
- doba vyhodnocení testu je 15 minut
- v případě pozitivního výsledku dítě spolu se svým zákonným zástupce okamžitě opouští budovu bližší informace k testování nejdete v odkazech na školním webu
 
Omlouvám se všem za relativně pozdě předané informace. Manuál MŠMT dorazil 7. 4. 2021 v čase 20:22…….

Dne: 04. 04. 2021
01.-05.4.2021   Velikonoční prázdniny - ZŠ
06.-23.4.2021   Zápis do 1. ročníku ZŠ - distančně
13.4.2021   Pedagogická porada za 3. čtvrtletí - ZŠ
13.-15.4.2021   Třídní schůzky - distančně - ZŠ
21.4.2021   Naší přírodou - finále přírodovědné soutěže - 2. st. ZŠ
22.4.2021   Den země - Veverky ŠD 
28.4.2021   Měsíc knih - přesunuto z března - Smajlíci ŠD
28.4.2021   Jarní stezka - Smajlíci ŠD
28.4.2021   Jarní závody - Sovičky ŠD
26.-30.4.2021   Projektové dopoledne Děti, pozor červená - MŠ
29.4.2021   Čarodějnické odpoledne - Veverky ŠD


Dne: 28. 02. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
- dětí v mateřské škole
- žáků 1. a 2. ročníku základní školy
 
Základní škola poskytuje těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem (po jarních prázdninách). Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
 
Ošetřovné: informace např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 
I nadále je povolena osobní přítomnost:
- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Úřední hodiny sekretariátu:
Po a St: 9:00 - 15:00 (kromě jarních prázdnin)

Obědy v GTH jsou dětem automaticky odhlášeny.

Dne: 29. 01. 2021
10.2.2021   Moudrá sova – Sovičky ŠD
12.2.2021   Srdíčkový den - Sovičky - ŠD
8. - 12.2.2021   Projektový týden Zdravé zuby - 1. a 2. třída
16.2.2021   Zimní olympiáda – Smajlíci ŠD
16.2.2021   Okresní kolo Zeměpisné olympiády - 2. st.
23.2.2021   Den otevřených dveří pro budoucí žáky 6. tříd
24.2.2021   Okresní kolo soutěže Naší přírodou - 2.st.
24.2.2021   Karneval – Sovičky ŠD
22.-26.02.2021   Karneval - ve všech odděleních MŠ


Dne: 04. 01. 2021
12.-13.1.2021   Třídní schůzky - distančně - ZŠ
13.1.2021   Kdo si hraje, nezlobí – Sovičky ŠD
13.1.2021   Puzzliáda – Veverky ŠD - ZRUŠENO  
14.1.2021   Okresní kolo dějepisné olympiády - ZŠ
20.1.2021   Pexesový machr – Smajlíci ŠD
25.1.2021   Zimní miniolympiáda – Veverky ŠD
26.1.2021   Okresní kolo Olympiády z ČJ  - ZŠ
26.1.2021   Klasifikační porada ZŠ
22.1.2021   Malý vědec – Sovičky ŠD
25.-29.1.2021   Zimní olympiáda – v jednotlivých třídách MŠ
25.-28.1.2021   Art Ateliér - Projektové dny v ŠD
29.1.2021   Pololetní prázdniny


Dne: 30. 11. 2020
07.-09.12.2020   Projektové dny Advent přichází - ŠD
03.a 07.12.2020   Školní kolo v dějepisné olympiádě
04.12.2020   Čertí hrátky – Sovičky a Veverky ŠD
04.12.2020   Mikulášská nadílka v MŠ
07.12.2020   Plavba po on-line moři - prevntivní program pro 4. třídy ZŠ
08.12.2020   Česko zpívá koledy trochu jinak - ŠD
08.12.2020   Pedagogická porada v MŠ
09.12.2020   Dopis Ježíškovi v MŠ
11.12.2020   Světová náboženství a sekty - preventivní program pro IX. A ZŠ
11.12.2020   Kult krásného těla - preventivní program pro VIII. A ZŠ
14.12.2020   Skrytá nebezpečí internetu - preventivní program pro 7. třídy ZŠ
15.12.2020   Říkat ano, říkat ne -  preventivní program pro 5. třídy ZŠ
17.12.2020   Vánoce přicházejí – ŠD
18.12.2020   Vánoční posezení – výroba svícnů - MŠ
21.12.2020-3.1.2021   Prázdniny


Dne: 29. 11. 2020
25.11.2020   Školní kolo Olympiády v ČJ


index | 1-15 | následující | Celkem 19 článků